Blog - Gründung MAI II

07.01.2016: Gründung MAI II

In Kroatien betreiben wir nun drei Tochtergesellschaften der deutschen NCB Neo-Cross-Bruno System GmbH.

Mediteranska Agro Industruija d.o.o. (MAI) gegr. 2007

MAI Zadar d.o.o. gegr. 2008

MAI II d.o.o. gegr. 2015 mit Eintrag 2016